CƠ CẤU

Công ty Cổ phần Minh Hưng hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

  1. Đại hội đồng cổ đông
  2. Hội đồng quản Trị
  3. Ban Kiểm soát
  4. Tổng giám đốc điều hành
Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN

TRẦN CẢNH BÌNH

Tổng giám đốc

LÊ ĐÌNH SUNG

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

NGUYỄN BÁ HẢI

Kế toán trưởng

Ban giám đốc và các phòng ban

1. Họ và tên: Ông Lê Đình Sung

– Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Họ và tên: Ông Trần Cảnh Bình

– Chức danh: Tổng giám đốc

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy mỏ

3. Họ và tên: Bà Phạm Thị Mỹ Liên

– Chức danh: Phó Tổng giám đốc

4. Họ và tên: Bà Lê Thị Diệu Trinh

– Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

5. Họ và tên: Ông Nguyễn Bá Hải

– Chức danh: Kế toán trưởng

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

6. Họ và tên: Ông Nguyễn An

– Chức danh: Trưởng phòng Kinh Doanh

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

7. Họ và tên: Ông Nguyễn Công Đạt

– Chức danh: Trưởng Phòng kỹ thuật

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa

8. Họ và tên: Ông Hồ Ngọc Thảo

– Chức danh: Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Các đơn vị trực thuộc

1. Nhà máy Gạch Tuynel Linh Đơn.

– Địa chỉ: Thôn Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng T

– Điện thoại: 02333 820 533

– Họ và tên: Ông Võ Thanh Sơn

– Chức danh: Giám đốc nhà máy

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

2. Nhà máy gạch Tuynel Đông Hà.

– Địa chỉ: Km7- quốc lộ 9- TP Đông Hà- tỉnh Quảng Trị.

– Điện thoại: 02333 581 066

– Họ và tên: Ông Lê Đức

– Chức danh: Giám đốc nhà máy

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa.

3. Nhà máy gạch Tuynel Minh Hưng.

– Địa chỉ: TT Ái Tử – Triệu Phong – tỉnh Quảng Trị.

– Điện thoại: 02333 221658

– Họ và tên: Ông Đặng Xuân Do

– Chức danh: Giám đốc nhà máy

– Trình độ chuyên môn: Cao đẵng kỹ thuật công nghiệp.

4. Phân xưởng cơ khí- điện nước.

– Họ và tên: Ông Thái Xuân Đức

– Chức danh: Quản đốc phân xưởng

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

5. Phân xưởng Nghiền xi măng.

– Họ và tên: Ông Nguyễn Công Ân

– Chức danh: Quản đốc phân xưởng

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa

6. Nhà máy gạch không nung

– Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tú

– Chức danh: Giám đốc

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

7. Đội xe

– Họ và tên: Ông Lê Đình Mậu

– Chức danh: Đội trưởng