DANH HIỆU -

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm, của quyết định khen thưởng , cơ quan ban hành quyết định

2011

 • Cờ giải nhất nghĩa vụ thuế 2011
 • Bằng khen Hội khuyến học Việt nam
 • Quyết định số :3006 QĐ/CT ngày 31/12/2011
 • UBND tỉnh Quảng Trị tặng
 • Quyết định số :35/QĐ-KHVN ngày 16 tháng 02 năm 2011 – Hội khuyến học Việt nam

2012

 • Bằng khen của BHXH Việt Nam
 • Quyết định số :192 QĐ/BHXH ngày 07/02/2013 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng

2013

 • Cờ xuất sắc toàn diện
 • Cờ giải nhất thuế  2013
 • Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động tỉnh Qtrị
 • Quyết định của UBND Tỉnh Quảng Trị
 • Quyết định của UBND Tỉnh Quảng Trị
 • Quyết định số : 97/QĐ-LĐLĐ ngày 10 tháng 06 năm 2013 – BCH Liên đoàn lao động tỉnh Qtrị

2014

 • Cờ giải nhất nghĩa vụ thuế 2014
 • Bằng khen Vượt mức nghĩa vụ thuế 2014
 • Quyết định của UBND Tỉnh Quảng Trị
 • Quyết định của UBND Tỉnh Quảng Trị

2015

 • Bằng khen thành tích xây dựng, phát triển Hiệp hội doanh  nghiệp .
 • Bằng khen về hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2015
 • Bằng khen về hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2015
 • Quyết định số 345/QĐ-TWHH của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
 • Quyết định số:16/QĐ-CT UBND tỉnh
 • Quyết định số:934/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Ngày 4/5/2016

2016

 • Cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua 2016 của UBND tỉnh
 • Quyết định của UBND tỉnh

2017

 • Cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua 2017 của UBND tỉnh
 • Quyết định số 34/QĐ của UBND tỉnh

2018

 • Bằng khen về quỹ khuyến học 2008-2018(10 năm)
 • Quyết định số:22602/QĐ-UBND tỉnh

2019

 • Cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua 2019 của UBND tỉnh
 •  Ghi nhận tấm lòng vàng “Tết vì người nghèo”
 • Quyết định:số 242/QĐ UBND tỉnh của Tỉnh ủy,HĐND,UBND,UBMTTQ tỉnh